Új jelszó kérése
Termékajánló

Vásárlási feltételek

Adatkezelési Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a GASZTROIZMUS 2000 Kft-vel áll megbízási jogviszonyban, akkor azzal az Adatkezelő adatkezelési szabályzatában meghatározott adatkezelések valósulnak meg. Ebben az adatkezelésben az Adatkezelő és Ön, ill. az Ön vállalkozása is részt vesz. Az Adatkezelő nagy hangsúlyt fordít arra, hogy megfeleljen a legmagasabb szintű adatvédelmi követelményeknek, így az adatkezelések megfelelnek a GDPR-nak.
A GDPR előírja, hogy az adatkezelésben résztvevő vállalkozások egymással szerződésben rögzítsék a vállalkozások kötelezettségeit az adatkezelések kapcsán. Ezért az Adatkezelő megalkotta és általános szerződési feltételekként alkalmazza jelen dokumentumot (a továbbiakban: „általános szerződési feltételek”, „ÁSZF” vagy „szerződés”), amelyben az Adatkezelő a megbízási jogviszony kapcsán megvalósuló adatkezelésekre kiterjedően rögzíti az adatkezelésben résztvevő más vállalkozások kötelezettségeit.
A fentiekre tekintettel, amennyiben megbízási jogviszonyt létesít a GASZTROIZMUS 2000 Kft-vel, kérjük, olvassa el jelen általános szerződési feltételeket figyelmesen, mivel annak rendelkezései az Ön vállalkozásában kötelező érvényűek.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakban Adatfeldolgozó alatt Ön értendő, míg Adatkezelő alatt a GASZTROIZMUS 2000 Kft. értendő.

Definíciók
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatkezelő munkavállalója”: minden olyan személy, amely adatkezelővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy bármilyen olyan jogviszonyban áll az adatkezelővel, ami alapján ez a harmadik személy jelen szerződés tárgyát képező adatkezelésben közreműködik;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, ill. lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy Adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelőt vagy Adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy Adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
„automatizált döntéshozatal”: amikor az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak kizárólag automatizált adatfeldolgozással kerül sor;
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
„törlés” vagy „adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Szerződő felek szerepe jelen szerződésben

Adatkezelő egy olyan vállalkozás, amely alkoholos és alkoholmentes italokkal összefüggő kis- és nagykereskedelmi tevékenységet végez.

GASZTROIZMUS 2000 Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 27.
Fióktelep: 2360 Gyál, Heltai Jenő utca 73.
E-mail: gasztro@gmail.com
Honlap: http://www.gasztroitalos.hu/

Adatfeldolgozó egy olyan vállalkozás, amely megbízási jogviszony keretében segítséget nyújt a GASZTROIZMUS 2000 Kft-nek az adatkezelési célok végrehajtásában (pl. könyvelés, szerverszolgáltatás, stb.).


Szerződés tárgya, adatkezelések
Felek mind az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.,) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) alapelveinek és rendelkezéseinek betartásával működnek együtt és gyakorolják jogaikat, ill. teljesítik kötelezettségeiket jelen szerződésből eredően és kezelik a fenti adatkezelések következtében a birtokukba jutó személyes adatokat. Felek a jelen szerződéssel rögzítik az Adatkezelő megbízása alapján az Adatfeldolgozó által ellátott adatfeldolgozási műveletek szabályait, ill. Adatkezelő megbízza az Adatfeldolgozó a jelen szerződésben foglalt feladatok elvégzésével. Jelen megbízás során a Felek különös hangsúlyt fektetnek a kezelt személyes adatok érintettjeinek magánszférájának védelmére és az adatbiztonság követelményének megvalósulására.
Jelen szerződés a GASZTROIZMUS 2000 Kft által üzemeltetett üzlethelyiségek és az online rendszerek működésének ellátásához szükséges adatkezelések, adatkezelési célok elérése kapcsán jött létre, amely az Adatkezelő Adatvédelmi  Szabályzatában kerül meghatározásra.
Adatfeldolgozó a jelen szerződés kapcsán tudomására jutott személyes adatokat nem használhatja fel az érintettek tájékoztatását, hozzájárulását, vagy a jelen szerződésben, ill. jogszabályi rendelkezésekben rögzített előírásokat és kereteket meghaladóan. Amennyiben az Adatfeldolgozó az előbbieket megszegi, akkor szerződésszegést és egyben jogszabálysértést követ el. Ilyen esetben Adatkezelő haladéktalanul elállhat vagy azonnali hatállyal felmondhatja jelen szerződést, és az Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az előbbi magatartásáért és annak következményeiért.

Felek jogai és kötelezettségei
A felek jelen szerződésben rögzített együttműködésük kapcsán, különös tekintettel az érintettek jogainak gyakorlásával összefüggésben – a Felek vagy jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában – mind a Rendeletben, mind jelen szerződésben az Adatkezelővel összefüggésben
megfogalmazott kötelezettségek értelemszerűen az Adatfeldolgozót is terhelik. Például, ha az érintett az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését vagy korlátozását kéri, akkor értelemszerűen mind az Adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó köteles az érintett személyes adatait törölni vagy korlátozni.
Jelen szerződés teljesítése során Adatfeldolgozó tudomására jutott minden adat, információ kizárólag Adatkezelő részére, ill. az adatkezelésekkel összefüggésben hasznosítható. Az Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő által megfogalmazott feltételeknek folyamatosan eleget tenni, továbbá az adatbiztonsági feltételeket biztosítani.
Az Adatfeldolgozó jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatkezelések célja és módja tekintetében.

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség
Feleket jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli a szerződés tárgyát képező együttműködés, ill. feladatok, ill. ezekkel összefüggő minden lényeges információ, körülmény és kérdés kapcsán. Az előbbi kötelezettség alapján a Felek kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül értesíteni egymást.
Amennyiben az Adatfeldolgozó számára a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, mely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy az Adatfeldolgozónak haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül értesítenie kell Adatkezelőt a késedelemről, annak várható elhúzódásáról és okairól.
Az Adatkezelő az Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez, ill. a teljesítés igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatfeldolgozó által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.
Mind az Adatfeldolgozó, mind az Adatkezelő, valamint – ha van ilyen – az Adatfeldolgozó vagy az Adatkezelő képviselője feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal (Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság, a továbbiakban: NAIH) együttműködik.
Amennyiben Felek eltérően nem állapodnak meg, akkor az Adatfeldolgozó köteles bármely jelen szerződésből fakadó lényeges kötelezettségével összefüggésben alkalmazott intézkedésről tájékoztatni az Adatkezelőt, ill. igazolni Adatkezelőnek a kötelezettség teljesítését annak érdekében, hogy a Felek eleget tudjanak tenni a rendeletben meghatározott elszámoltathatóság alapelvének.

Utasítási jog és döntési jog
Jelen szerződés teljesítése során az Adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai alapján köteles eljárni.
Az Adatkezelőnek az adatkezelésekkel összefüggésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításainak jogszerűségéért Adatkezelőt terheli felelősség. Azonban az Adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az Adatkezelőt, ha úgy véli, hogy az Adatkezelő valamely utasítása sérti jelen szerződés, a Rendeletet vagy egyéb jogszabály rendelkezését, vagy ha az Adatfeldolgozó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. Ha az Adatkezelő a figyelmeztetés ellenére fenntartja az utasítását, az Adatfeldolgozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot az Adatkezelő utasításai szerint, az Adatkezelő kockázatára elláthatja. Az Adatfeldolgozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését,
ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, valamint Adatkezelő rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, ill. megőrizni. Az Adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelésekhez és jelen szerződéshez szükséges technikai adatkezelési és adatfeldolgozási műveletek végrehajtására jogosult.

Ellenőrzési jog
Adatkezelő jogosult ellenőrizni az Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását. Az ellenőrzési jog gyakorlásához nem szükséges az Adatfeldolgozó hozzájárulása.
Adatkezelő ellenőrzési jogát az Adatfeldolgozó előzetes tájékoztatása és értesítése nélkül gyakorolhatja. Az ellenőrzési jogot lehetőség szerint elsősorban az Adatfeldolgozó nyitvatartási idejében, ill. munkaidőben kell gyakorolni.
Az ellenőrzési jog alapján Adatkezelő jogosult az adatkezelésekkel és kezelt adatokkal összefüggésben belépni az Adatfeldolgozó helyiségeibe, betekinteni a nyilvántartásokba, az adatkezelésekben közreműködő személyeknek kérdéseket feltenni, másolatot készíteni és minden olyan egyéb ellenőrzési cselekményt megtenni, amely az adatkezelések a jelen szerződésnek, ill. a jogszabályoknak megfelelő ellenőrzéséhez szükségesek lehetnek.

További adatkezelő megbízása
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános felhatalmazás esetén az Adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az Adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.
Amennyiben az Adatfeldolgozó az adatkezelésekkel összefüggésben feladatai ellátására érdekében további adatfeldolgozót vesz igénybe, akkor az Adatfeldolgozó szavatol azért, hogy az általa igénybe vett további adatfeldolgozó tevékenységét jelen szerződés, a Rendelet és az egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végzi. Továbbá az Adatfeldolgozó köteles a további adatfeldolgozóra is a jelen szerződésben meghatározott adatfeldolgozói kötelezettségeket telepíteni, és erről írásban vagy elektronikus formában a további adatfeldolgozóval szerződést kötni, különösen úgy, hogy a további adatkezelőnek megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen jelen szerződés és a Rendelet követelményeinek.
Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi, ill. adatfeldolgozói kötelezettségeit, az őt megbízó Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az Adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért. A további adatfeldolgozó igénybevételéből eredő esetleges kárért az Adatfeldolgozó felelős.

Az érintettek előzetes tájékoztatása
Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére kell bocsátani a 1. számú mellékletben felsorolt információkat. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, akkor: a) a személyes adatok megszerzésétől
számított ésszerű határidőn, de legkésőbb 25 napon belül; b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor az érintett rendelkezésére kell bocsátani a 1. számú mellékletben felsorolt információkat.
A fenti tájékoztatási kötelezettség – a Felek eltérő rendelkezése hiányában – az Adatfeldolgozót terheli. A tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles a tájékoztatás magadásához összes szükséges és az Adatfeldolgozóra vagy annak tevékenységére vonatkozó információt haladéktalanul, helyesen és jogszabálynak, ill. jelen szerződésnek megfelelően megadni az Adatfeldolgozó részére.
Amennyiben a fenti tájékoztatást az Adatfeldolgozó biztosítja az érintett részére, akkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul a tájékoztatásról az Adatkezelőt értesíteni és a tájékoztatás teljesítését igazoló dokumentációt az Adatkezelő részére átadni.


Érintettek jogai és a felek ezzel kapcsolatos együttműködése
Felek rögzítik, hogy az adatkezelésekkel kapcsolatban az érintetteket az alábbi jogok illetik meg: tájékoztatáshoz való jog, hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”, korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásához való jog, panaszjog, bírósági jogorvoslathoz való jog (a továbbiakban együtt: „érintettek jogai”).
Felek közös kötelezettsége, hogy az érintettek az adatkezeléssel összefüggő jogaikat a legmagasabb elvárható szintnek, továbbá a Rendeletnek, ill. egyéb jogszabályoknak és jelen szerződésnek megfelelően tudják gyakorolni. Erre tekintettel a Felek az érintettek jogainak gyakorlásának biztosítása érdekében egymással, az érintettekkel, a felügyeleti hatósággal és harmadik személyekkel együttműködnek, különös tekintettel az alábbiakra.
A fentiek érdekében Felek vállalják, hogy az érintett jogainak gyakorlása érdekében a megfelelő tájékoztatásához szükséges információt, közreműködést vagy egyéb cselekményt az Adatfeldolgozó 3 napon belül teljesíti. Amennyiben az Adatfeldolgozó az előbbi határidőn belül nem képes eleget tenni kötelezettségének, akkor azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül jelezni Adatkezelőnek és egyben tájékoztatni Adatkezelőt, hogy milyen határidővel képes teljesíteni, amely határidő nem haladhatja meg a 10 napot.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet, így az Adatfeldolgozót is tájékoztatja a személyes adatok helyesbítése, törlése, ill. az adatkezelés korlátozása kapcsán, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.


Tájékoztatáshoz való jog és hozzáféréshez való jog
Az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a Rendelet 13-14., 15–22. és 34. cikk szerinti valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az érintett kérelmére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
A felek az információkat írásban vagy elektronikus úton adják meg egymásnak. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, ezért ebben az esetben az Adatfeldolgozó is elektronikus formában bocsátja az adatokat az Adatkezelő részére.
Az érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani, ezért az Adatfeldolgozó sem kérhet díjat az Adatkezelőtől. Az érintett által kért további másolatokért az Adatfeldolgozó az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Helyesbítéshez és törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendelet 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, különös tekintettel: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (és az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapult) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; stb.
A törlésnek a Felek nem kötelesek eleget tenni, amennyiben a törléshez való jog valamely korlátja fennáll. A törléshez való jog korlátai a rendelet 17. cikk (3) bekezdésében kerültek felsorolásra.
Ha az Adatfeldolgozó vagy az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztathassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, ill. másodpéldányának törlését.


Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a Rendelet 18. cikkében felsorolt esetekben, különös tekintettel: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatfeldolgozónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő, mind az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, mind az Adatfeldolgozót, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendelet 20. cikkével összhangban az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Mivel az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatainak az adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, ezért az Adatfeldolgozó kötelezhető arra, hogy az érintett személyes adatait közvetlenül továbbítsa ahhoz az Adatkezelőhöz, akihez az érintett az adatainak továbbítását kérte. Az adattovábbításhoz való jog gyakorlása esetén az érintett külön kérelme alapján kell egyidejűleg az érintett személyes adatait törölni is.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) (közérdekű adatkezelés) vagy f) (adatkezelés jogos érdek érvényesítéséhez szükséges) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. És ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ezért automatizált döntéshozatal esetén a Felek biztosítják az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Díjazás és költségek
A felek eltérő rendelkezése hiányában, az Adatkezelőt jelen szerződés alapján fizetési kötelezettség nem terheli, mivel jelen szerződés és az abban megfogalmazott kötelezettségeket Felek részére a Rendelet, ill. egyéb jogszabályok írják elő. Az előbbiekre tekintettel az adatkezelésekkel összefüggésben felek saját maguk viselik felmerült költségeket is és egymás irányában költségtérítést sem érvényesítenek.

Kártérítés és felelősség
Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a Rendeletben vagy jelen szerződésben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatfeldolgozó jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Az Adatfeldolgozó, ill. az Adatkezelő mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatfeldolgozó, mind az Adatkezelő érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó az előbbi egyetemleges felelősséggel összhangban teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatfeldolgozótól vagy Adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a fent megállapított feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük mértékének.
A fenti felelősségi szabályok megfelelően irányadóak sérelemdíj esetén is, ill. abban az esetben is, amennyiben az adatkezelőt a felügyeleti szerv (NAIH) elmarasztalja, ill. pénzbírsággal sújtja és a szankció alapjául szolgáló szabálysértés Adatfeldolgozónak felróható.

Adatbiztonság
Az Adatfeldolgozó és az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kötelesek végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják, ideértve, többek között, adott esetben: a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
Felek rögzítik, hogy az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének technikai és személyi intézkedésekkel, valamint fizikai és informatikai megoldásokkal történő támogatását jelenti.
Felek kijelentik, hogy Adatfeldolgozó és az Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során a Rendeletben és az egyéb jogszabályokban előírtaknak, az adatvédelmi
szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, ill. az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
Felek kijelentik, hogy a személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett Adatfeldolgozó és az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz az érintett adatainak elvesztése, más célra való felhasználása, illetéktelen személy általi megismerése, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása vagy törlése ellen.
Felek – többek között – gondoskodnak arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá, gondoskodnak a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről, az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezik el, gondoskodnak annak fizikai védelméről is, gondoskodnak arról, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az általa kezelt, papíron, ill. elektronikusan tárolt adatok megfelelő védelméről. Az Adatfeldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi hozzáférést köteles megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan megsértéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik. Az Adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatok felhasználási jogát nem ruházhatja át harmadik személyre.
Az Adatfeldolgozó köteles teljes szervezetére kiterjedő belső adatkezelési szabályzattal rendelkeznie, amelyet az összes munkavállalója elfogadott, továbbá a szabályzatnak megfelelően eljárni az adatkezelések kapcsán. Az Adatfeldolgozó továbbá az adatbiztonság növelése érdekében köteles a belső adatkezelési szabályzatát időről időre, de legalább évente vagy indokolt esetben (pl. adatvédelmi incidens esetén) felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén a felek kötelesek egymással kölcsönösen együttműködve eljárni. Adatvédelmi incidens esetén a felek jelen szerződésben, ill. a Rendeletben meghatározott kötelezettségeiket az érintettek személyes adatainak biztonságának növelése és a jövőbeli adatvédelmi incidens elkerülése érdekében teljesítik.
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Értelemszerűen amennyiben az Adatfeldolgozó adatvédelmi incidenst vagy annak gyanúját észleli, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb az észlelés követő egy napon belül közölni az Adatkezelővel. Az előbbi tájékoztatási kötelezettség elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén az Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatvédelmi incidensért és annak következményeiért. Továbbá amennyiben az adatkezelési incidensről később az Adatfeldolgozó további információkat szerez, akkor ezekről is az előbbiek szerint haladéktalanul köteles tájékoztatni az Adatkezelőt.
Az Adatkezelőnek az adatvédelmi incidensről való tájékoztatásának ki kell terjednie a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésében foglaltakra, így külön tekintettel az alábbiakra: az adatvédelmi incidens jellege, beleértve az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; az Adatfeldolgozó által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket.
Az Adatfeldolgozó köteles nyilvántartani az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az adatvédelmi incidens kapcsán a Felek kötelesek az incidens okát eredményező szervezeten belül vizsgálatot lefolytatni annak érdekében, hogy feltárásra kerüljön – egyebek mellett – az incidens oka, annak felelősei és az a szabályozási, eljárási vagy egyéb biztonsági hiányosság, amely az incidenshez vezetett. A beszámolót a Felek az incidens bekövetkeztét vagy tudomásukra jutását követő 30 napon belül kötelesek elfogadni. A vizsgálat eredményeit az érintett fél beszámolóban összegzi, amely beszámoló tartalmazza azokat a javaslatokat is, amelyek a jövőben az incidens ismételt előfordulását megelőzik vagy megelőzhetik. A felek kötelesek a beszámoló javaslatait haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül szervezetükbe átültetni, ill. ezek alapján a szükséges intézkedéseket megtenni.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Adatvédelmi hatásvizsgálat

Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó típusa –, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az Adatfeldolgozó az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.
Az Adatfeldolgozó köteles az adatvédelmi hatásvizsgálatról, annak eredményeiről és a hatásvizsgálat alapjául szolgáló új adatkezelésről az Adatkezelőt haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben az Adatfeldolgozó az új adatkezelési gyakorlattal vagy technológiával nem ért egyet akkor erről legkésőbb 3 napon belül értesíti az Adatkezelőt. Ebben az esetben az Adatfeldolgozó jelen szerződés tárgyát képező adatkezelések kapcsán nem alkalmazhatja az új adatkezelési gyakorlatot vagy technológiát. Amennyiben az Adatfeldolgozó nem fogadja el az Adatkezelő egyet nem értését, akkor egyoldalú nyilatkozattal 30 napos felmondási idővel felmondhatja jelen szerződést. Amennyiben az Adatfeldolgozó az Adatkezelő egyet nem értése esetén alkalmazza az új adatkezelési gyakorlatot vagy technológiát, akkor az Adatkezelő jogosult azonnali hatállyal felmondani jelen szerződést, és kártérítést követelhet.
A hatásvizsgálat kiterjed legalább: a) a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, beleértve adott esetben az Adatfeldolgozó által érvényesíteni kívánt jogos érdeket; b) az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára; c) az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; és d) a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és az e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.
Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az Adatfeldolgozó által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az Adatkezelő köteles konzultálni a felügyeleti hatósággal (NAIH) és a konzultáció eredményéről az Adatfeldolgozót haladéktalanul tájékoztatni. A konzultációnak ki kell terjednie a Rendelet 36. cikkében foglalt információkra.

Titoktartás
Adatkezelő, illetőleg a szerződésből eredő feladatai tekintetében az Adatfeldolgozó köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatfeldolgozó által jelen szerződés kapcsán megszerzett, ill. tudomására jutott összes adatot a felek bizalmas információnak tekintenek, amelynek értelmében ezeket tilos – a Felek eltérő rendelkezésének hiányában – nyilvánosságra hozni vagy egyéb módon harmadik személyek részére átadni, hozzáférhetővé tenni stb., kivéve, ha azt jogszabály írja elő.
Az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatkezelő által átadott, a teljesítéshez kapcsolódó iratokról, dokumentumokról másolatot, kivonatot csak Adatfeldolgozó előzetes engedélyével készít, és ezen iratokba harmadik személy részére betekintést nem ad, ill. semmilyen más módon nem hozza harmadik személy tudomására azok tartalmát.
A titoktartási kötelezettség Adatfeldolgozót a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. A titoktartási kötelezettség megsértéséből, ill. az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését – az egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.


Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése
Jelen szerződés a Felek között az adatkezelések időtartamára, ill. az adatfeldolgozói feladatok ellátására jött létre. Jelen szerződés tehát az adatkezelések megszűnésével egyidejűleg minden további jognyilatkozat, ill. értesítés nélkül megszűnik.
Amennyiben a Felek a megbízási jogviszony kapcsán egymással külön alapszerződést (megbízási szerződést, a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek, úgy abban az esetben a jelen szerződés az alapszerződés részét és egyben mellékletét képezi. Ezért az alapszerződés módosításával, megszűnésével, ill. bármely Fél által történő megszüntetésével – a felek külön nyilatkozata nélkül – jelen szerződés módosul, ill. megszűnik. És jelen fejezet (Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése) jelen bekezdését követő rendelkezése hatálytalanok és azokat figyelmen kívül kell hagyni. Így a Felek a jelen szerződést érintő egyoldalú módosítása, valamint a rendes, ill. rendkívüli felmondási jogok gyakorlása esetében az alapszerződés erre vonatkozó rendelkezéseit kötelesek alkalmazni, attól el nem térhetnek.
Amennyiben a Felek között nem jött létre alapszerződés, akkor jelen szerződés módosítása írásban vagy elektronikus úton, a Felek közös megállapodása alapján, ill. az Adatkezelőnek jelen szerződésben meghatározott egyoldalú módosítása esetén érvényes.
Jelen szerződés egyoldalú módosításáról az Adatkezelő az Adatfeldolgozónak értesítést küld. Az értesítést követően az Adatfeldolgozónak 15 nap áll rendelkezésére, hogy a módosítással szemben tiltakozzon. Amennyiben 15 napon belül az Adatfeldolgozó nem jelzi az Adatkezelő részére a módosítás el nem fogadását, azzal a módosítás a 15. napon elfogadottnak tekintendő. Amennyiben 15 napon belül az Adatfeldolgozó jelzi, hogy nem kívánja elfogadni a módosítást, akkor a módosítás nem tekinthető elfogadottnak. Ebben az esetben az Adatkezelő azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést. Amennyiben a szerződésmódosításra jogszabályváltozás ad okot, akkor az Adatfeldolgozó nem tiltakozhat a módosítással a szemben. Egyéb esetben a szerződés alapos okkal módosítható egyoldalúan az Adatkezelő által, mely módosítás nem teheti lényegesen terhesebbé az Adatfeldolgozó feladatait.
Alapszerződés hiányában a jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban vagy elektronikus úton bármikor megszüntethetik.
Amennyiben valamelyik Fél a jelen szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó felszólításban megjelölt határidőn belül sem, akkor a másik fél azonnali hatállyal felmondhatja jelen szerződést. Jelen szerződésben egyebek mellett minden olyan kötelezettség lényeges kötelezettségnek minősül, amely alapján az Adatkezelőt a felügyeleti hatóság (NAIH) pénzbírsággal sújthatja.
Alapszerződés hiányában a jelen szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idővel egyoldalúan írásban vagy elektronikus úton felmondhatja.
Jelen szerződésnek bármely okból való megszűnése esetén az Adatfeldolgozó köteles a tárolt adatokat törölni (megsemmisíteni) és ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni, majd a jegyzőkönyvet Adatfeldolgozó részére átadni. Amennyiben a szerződés teljesítését megelőzően annak bármely okból történő megszűnésére kerülne sor, az Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő rendelkezése szerint az általa feldolgozott adatokat Adatkezelő vagy az Adatkezelő által kijelölt más adatfeldolgozó részére átadni és az adatokat törölni, vagy Adatkezelő rendelkezése szerint – amennyiben az adatkezelés jogszerűen nem folytatható – az adatokat törölni, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni és a jegyzőkönyvet Adatfeldolgozó részére átadni. Az előbbi kötelezettségeit az Adatfeldolgozó legkésőbb a szerződés megszűnéséig köteles teljesíteni.
Kapcsolattartás
Felek által a 2. számú mellékletben rögzített a kijelölt kapcsolattartó személyeken és a kapcsolattartó személyek elérhetőségein keresztül tartják egymással a kapcsolatot jelen szerződés teljesítése során. Felek rögzítik, hogy egymás közötti írásbeli kapcsolattartásnak ismerik el az elektronikus levélcímükre (e-mail cím) küldött elektronikus levelet. Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy a kapcsolattartó e-mail fiókját naponta ellenőrzi, és a kapcsolattartója elektronikus dokumentumban küldött levelet naponta elolvassa.
Amennyiben a Felek bármelyike adatvédelmi tisztségviselővel rendelkezik, akkor – a Felek eltérő rendelkezése hiányában – a kijelölt kapcsolattartó személy a fél adatvédelmi tisztségviselője.
Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a kijelölt kapcsolattartó személye vagy bármely adata, elérhetősége megszűnik vagy megváltozik. Az előbbi kötelezettség elmulasztásával keletkezett kár a mulasztó felet terheli.
Záró rendelkezések
A jelen szerződésre a magyar jog szabályai, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Rendelet, az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalások útján kísérelik meg rendezni. Felek jelen szerződéssel kapcsolatban kikötik a Dabasi Járásbíróság és a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan körülményről tájékoztatják egymást, amely a szerződés teljesítését, ill. a másik Fél jogos érdekét érinti. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.

Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, ill. rész hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.
Jelen szerződést a Felek – az alulírt helyen és időpontban – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.


Mellékletek listája:
1. számú melléklet: Azok az információk, amelyekről tájékoztatnia kell az érintetteket

1. számú melléklet
Azok az információk, amelyekről tájékoztatnia kell az érintetteket
1. az Adatkezelőnek és az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei, és amennyiben van ilyen: az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei;
2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja,
3. az adatkezelésnek az érintettre gyakorolt várható hatásai, következményei és előnyei;
4. az érintett személyes adatok és azok kategóriái;
5. az adatkezelés jogalapja;
6. ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, akkor az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
7. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint
8. hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá
9. hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
10. a személyes adatok címzettjei, ill. a címzettek kategóriái,
11. a személyes adatok tárolásának időtartamáról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
12. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
13. ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, akkor a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogáról,
14. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
15. annak tényéről, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte a harmadik ország kapcsán, vagy a megfelelőségi határozatának hiánya, vagy a Rendelet szerinti megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás,
16. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír,
17. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e (amennyiben az adatokat nem közvetlenül az érintettől szerzik)

Adatkezelési Tájékoztató

GASZTROIZMUS 2000 Kft. - Adatkezelési Tájékoztató

 

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés.

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat

2. Az egyes adatkezelések.

2.1. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. tevékenységével összefüggő adatkezelés.

Az adatkezelés célja.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)

Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa.

A kezelt személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Adatkezelés és tárolás ideje.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán.

2.2. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. vásárlóinak szállítási adatainak kezelése.

Az adatkezelés célja.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa.

A kezelt személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Adatkezelés és tárolás ideje.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán.

2.3. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. számlázással és könyveléssel összefüggő adatkezelése.

Az adatkezelés célja.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa.

A kezelt személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Adatkezelés és tárolás ideje.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán.

2.4. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. vásárlóinak adatkezelése marketing célú hírlevélküldéssel összefüggésben.

Az adatkezelés célja.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa.

A kezelt személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Adatkezelés és tárolás ideje.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán.

2.5. A vásárlók adatainak kezelése nyereményjátékkal összefüggésben.

Az adatkezelés célja.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa.

A kezelt személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Adatkezelés és tárolás ideje.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán.

2.6. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. panaszkezeléssel összefüggő adatkezelése.

Az adatkezelés célja.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)

Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa.

A kezelt személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Adatkezelés és tárolás ideje.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán.

2.7. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése pályázatok, önéletrajzok kapcsán.

Az adatkezelés célja.

Az adatkezelés várható hatása a felvételre jelentkezőre (érintettre)

Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa.

A kezelt személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja.

Ki férhet hozzá a felvételre jelentkező (érintett) személyes adataihoz.

A felvételre jelentkező (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Adatkezelés és tárolás ideje.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán.

3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során.

Tájékoztatáshoz való jog.

Az érintett hozzáférési joga.

Helyesbítéshez való jog.

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”.

Az adatkezelés korlátozásához való jog.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, ill. az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség.

Az adathordozhatósághoz való jog.

Tiltakozáshoz való jog.

Hozzájárulás visszavonásához való jog.

4. Adatbiztonság

Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése.

5. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat

Panaszjog

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog.

Kártérítési felelősség és sérelemdíj 

6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája.

7. Kapcsolat 

 


1. Bevezetés

A GASZTROIZMUS 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alkoholos és nem alkoholos italok kis-és nagykereskedelmi értékesítésével foglalkozó vállalkozás (a továbbiakban „GASZTROIZMUS 2000 Kft.”, vagy „adatkezelő”). A GASZTROIZMUS 2000 Kft. online rendszert nyújt, webáruházat üzemeltet vásárlóinak az alábbi weboldalon http://www.gasztroitalos.hu (a továbbiakban: „gasztroitalos.hu”), amelyen keresztül a vásárlói rendelhetnek a GASZTROIZMUS 2000 Kft. árukészletéből.

 

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató” vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés érintettjének személyes adatait (a továbbiakban mint „érintett”). A GASZTROIZMUS 2000 Kft. adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.

 

Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.

 

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében a GASZTROIZMUS 2000 Kft. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, ill. tevékenysége szerint.

 

Jelen tájékoztató ismerteti a GASZTROIZMUS 2000 Kft. adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak.

 

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezeli, hogy vásárlói részére magas színvonalú szolgáltatást nyújthasson. Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő a GASZTROIZMUS 2000 Kft.

 

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. által megvalósuló adatkezelésben több személy, ill. szereplő vesz részt.

 

Az adatkezelés kapcsán a GASZTROIZMUS 2000 Kft. igénybe veheti további vállalkozások segítségét az adatkezelési célok végrehajtásában (pl.: házhozszállítás, könyvelés, szerverszolgáltatás, stb.). Ilyen esetben közreműködő partner vállalkozás az Ön személyes adatainak kezelésében adatfeldolgozóként vesz részt.

 

Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, ill. az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, ill. nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.

 

Az adatkezelésért a vásárlók felé elsősorban az adatkezelő GASZTROIZMUS 2000 Kft. tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. tehát közvetlenül Öntől kapja meg az Ön személyes adatait.

 

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis a GASZTROIZMUS 2000 Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

2. Az egyes adatkezelések

 

2.1. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. tevékenységével összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. alkoholos és nem alkoholos italok kis-és nagykereskedelmi értékesítésével foglalkozó vállalkozás. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. webáruházat üzemeltet vásárlóinak a gasztroitalos.hu weboldalon, amelyen keresztül a vásárló rendelhet a GASZTROIZMUS 2000 Kft. árukészletéből. A gasztroitalos.hu weboldalon lehetőség van a regisztrációra a további rendelések megkönnyítése érdekében, de lehetőség van a regisztráció nélküli vásárlásra is. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. kereskedelmi tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy Ön a megrendelését leadhassa, és mi az Ön vásárlásra vonatkozó megrendeléseit teljesítsük. Személyes adatait az Ön megrendelésének teljesítése érdekében kezeljük.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)

A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a megrendelésének teljesítése érdekében szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben adatkezelő a GASZTROIZMUS 2000 Kft.

székhely: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 27.

fióktelepe: HU-2360 Gyál, Heltai Jenő utca 73.

e-mail: gasztro@gmail.com

telefon: +36/30-510-4822; +36/20-275-5433

web: http://www.gasztroitalos.hu/

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. képviselője: Rápolthy Béla ügyvezető

képviselő e-mail címe: gasztro@gmail.com

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Akik a GASZTROIZMUS 2000 Kft. termékei közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a GASZTROIZMUS 2000 Kft. a megrendelések teljesítése érdekében:

 

Regisztráció

Személyazonosító adatok:

a regisztráló neve, regisztráló lakcíme, a regisztráló szállítási címe, számlázási címe

Kommunikációs adatok:

regisztráló e-mail címe, telefonszáma

 

 

 

Szolgáltatás teljesítése

Személyazonosító adatok:

a vásárló neve a vásárló lakcíme, a vásárló szállítási címe, számlázási címe

Kommunikációs adatok:

vásárló e-mail címe, telefonszáma

 

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük.

 

Amennyiben Ön a gasztroitalos.hu weboldal regisztrált felhasználója, akkor adatait – a jövőbeni vásárlások megkönnyítése érdekében – a regisztrációs fiókjának megszüntetéséig kezeljük. Regisztrációs fiókját bármikor megszüntetheti. Tájékoztatom, hogy személyes adatait jogszabály alapján is kezelhetjük (Eker tv.).

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

 

Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző GASZTROIZMUS 2000 Kft. és munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: IT & Coffee Kft.

Székhely: 1205 Budapest, Határ út 68.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles megrendeléshez szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fog tudni rendelni a GASZTROIZMUS 2000 Kft. termékeiből. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

Az érintett adatait a szerződés fennállása alatt kezeljük. A szerződés megszűnését követően a GASZTROIZMUS 2000 Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a megrendeléseivel összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben társaságunkon keresztül profilalkotás nem valósul meg. Társaságunk profilalkotást nem végez.

 

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb termékeinket kínáljuk fel, ill. vásárlási szokásaihoz jobban igazodó termékeket tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag vásárlási szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

 

2.2. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. vásárlóinak szállítási adatainak kezelése

 

Az adatkezelés célja

A gasztroitalos.hu weboldalon leadott megrendelésének a GASZTROIZMUS 2000 Kft. eleget tesz, és a megrendelt árut házhozszállítási szolgáltatása útján juttatja el az Ön részére. A szállítással összefüggésben a GASZTROIZMUS 2000 Kft. kezeli a vásárlók szállítási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a GASZTROIZMUS 2000 Kft. eleget tegyen annak a szerződésben vállalt kötelezettségének, hogy a megrendelt árut házhoz szállítja.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a gasztroitalos.hu weboldalon történő rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben adatkezelő a GASZTROIZMUS 2000 Kft.

székhely: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 27.

fióktelepe: HU-2360 Gyál, Heltai Jenő utca 73.

e-mail: gasztro@gmail.com

telefon: +36/30-510-4822; +36/20-275-5433

web: http://www.gasztroitalos.hu/

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. képviselője: Rápolthy Béla ügyvezető

képviselő e-mail címe: gasztro@gmail.com

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. által üzemeltetett gasztroitalos.hu weboldalon keresztül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a GASZTROIZMUS 2000 Kft. a megrendelések teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok:

vásárló neve, lakcíme, szállítási címe

 

 

Kapcsolattartási adatok:

e-mail cím, telefonszám

 

Adatkezelés jogalapja

A vásárló személyes adatainak kezelésének oka, illetve alapja (jogalapja) az, hogy az Ön által megvásárolt terméket a GASZTROIZMUS 2000 Kft. az Ön által megadott címre elszállítsa, és ezzel a szerződéses kötelezettségét teljesíteni tudja.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A megrendelő fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző GASZTROIZMUS 2000 Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

 

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: IT & Coffee Kft.

Székhely: 1205 Budapest, Határ út 68.

 

Postai szolgáltató:

Cégnév: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles házhozszállításhoz szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fog tudni rendelni a GASZTROIZMUS 2000 Kft. termékeiből.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetőek abból a célból, hogy a szállítással kapcsolatos igényeivel összefüggésben érvényesíthesse jogos érdekeiket.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

2.3. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. számlázással és könyveléssel összefüggő adatkezelése

 

Az adatkezelés célja

A megvásárolt termékek ellenértékéről a GASZTROIZMUS 2000 Kft. a hatályos jogszabályok értelmében köteles számlát kiállítani a vásárlói részére. A számlakiállítással összefüggésben a GASZTROIZMUS 2000 Kft. kezeli a vásárlók számlázási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a GASZTROIZMUS 2000 Kft. eleget tegyen annak a jogszabályi kötelezettségének, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítania.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben adatkezelő a GASZTROIZMUS 2000 Kft.

székhely: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 27.

fióktelepe: HU-2360 Gyál, Heltai Jenő utca 73.

e-mail: gasztro@gmail.com

telefon: +36/30-510-4822; +36/20-275-5433

web: http://www.gasztroitalos.hu/

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. képviselője: Rápolthy Béla ügyvezető

képviselő e-mail címe: gasztro@gmail.com

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. vásárlói, akik a GASZTROIZMUS 2000 Kft. termékeiből vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a GASZTROIZMUS 2000 Kft. a számlakiállítás és könyvelés teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok:

vásárló neve, lakcíme, számlázási címe adóazonosító jele/adószáma

 

 

Kapcsolattartási adatok:

e-mail cím, telefonszám

 

Továbbá minden olyan adat, amely a számlázás, könyvelés teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző GASZTROIZMUS 2000 Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

 

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: IT & Coffee Kft.

Székhely: 1205 Budapest, Határ út 68.

 

Könyvelés:

Cégnév: Lettner-Menyhárt Kft.

Székhely: 1172 Budapest, Delelő utca 46.

 

Jövedéki ügyintézés:

Cégnév: RAJ System Bt.

Székhely: 2536 Nyergesújfalu, Frankel Leó utca 5. földszint 2.

 

Könyvvizsgáló:

Cégnév: " G G PLUS"Kft.

Székhely: 1223 Budapest, Rózsakert u. 72.

 

Jogszabályi előírás alapján személyes adatait továbbíthatjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló köteles a vásárlása kapcsán kiállítandó számlákhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) - (2) bekezdései alapján a számla, illetve annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

2.4. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. vásárlóinak adatkezelése marketing célú hírlevélküldéssel összefüggésben

 

A gasztroitalos.hu weboldal fejlesztéseiről, újdonságairól számol be, valamint akciókról és promóciókról értesíti a feliratkozó vásárlóit.

 

Az adatkezelés célja

Marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről és ennek megfelelően az Ön számára fontos információkat eljuttassuk az Ön részére.

 

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

 

A hírlevélküldéssel összefüggésben a GASZTROIZMUS 2000 Kft. kezeli a gasztroitalos.hu weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot.

 

A hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: Hírleveleinket és ajánlatainkat hetente 1-2 alkalommal küldjük meg Önnek. A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

 

A hírleveleinket kizárólag a GASZTROIZMUS 2000 Kft. termékeinek és akciónak leírásáról, ill. kapcsolódó érdekességekről küldünk. Hírleveleink nem tartalmaznak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben adatkezelő a GASZTROIZMUS 2000 Kft.

székhely: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 27.

fióktelepe: HU-2360 Gyál, Heltai Jenő utca 73.

e-mail: gasztro@gmail.com

telefon: +36/30-510-4822; +36/20-275-5433

web: http://www.gasztroitalos.hu/

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. képviselője: Rápolthy Béla ügyvezető

képviselő e-mail címe: gasztro@gmail.com

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A gasztroitalos.hu weboldal regisztrált felhasználói, akik a hírlevélküldésre feliratkoznak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli a GASZTROIZMUS 2000 Kft.:

Személyazonosító adatok:

feliratkozó neve

 

 

Kapcsolattartási adatok:

feliratkozó e-mail címe

 

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző GASZTROIZMUS 2000 Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

 

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: IT & Coffee Kft.

Székhely: 1205 Budapest, Határ út 68.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló nem köteles a gasztroitalos.hu weboldal igénybevétele kapcsán hírlevélküldéshez szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a GASZTROIZMUS 2000 Kft. a vásárló részére hírlevelet nem fog tudni küldeni.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

 

Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A feliratkozó személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás nem valósul meg.

 

2.5. A vásárlók adatainak kezelése nyereményjátékkal összefüggésben

 

Az adatkezelés célja

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. időszakosan nyereményjátékot hirdet a gasztroitalos.hu weboldalon vásárlói részére. A nyereményjáték kapcsán marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről, amelyek a nyereményjátékkal állnak összefüggésben.

 

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

 

A nyereményjátékra vonatkozó levélküldéssel összefüggésben a GASZTROIZMUS 2000 Kft. kezeli a gasztroitalos.hu weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a vásárlók az általában 1-2 hónapig tartó nyereményjáték ideje alatt kb. évi 1-2 alkalom gyakorisággal értesülnek a gasztroitalos.hu weboldalon meghirdetett nyereményjátékról.

 

A nyereményjátékkal összefüggő hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: Hírleveleinket és ajánlatainkat havi körülbelül 4 alkalommal küldjük meg Önnek.

 

A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

A hírleveleinket kizárólag a GASZTROIZMUS 2000 Kft. nyereményjátékairól küldünk. Hírleveleink nem tartalmaznak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben adatkezelő a GASZTROIZMUS 2000 Kft.

Székhely és levelezési cím: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 27.

Fióktelep: 2360 Gyál, Heltai Jenő utca 73.

Cégjegyzékszám: 13-09-124924

Adószám: 12177671-2-13

Képviselő: Rápolthy Béla ügyvezető

E-mail: gasztro@gmail.com

Telefonszám: +36/30-510-4822; +36/20-275-5433

Weboldal: http://www.gasztroitalos.hu/

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A gasztroitalos.hu weboldal regisztrált felhasználói, akik a nyereményjátékban részt kívánnak venni, vagy az adatkezelő megkeresi őket a nyereményjátékban való részvétel kapcsán. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli a GASZTROIZMUS 2000 Kft.:

Személyazonosító adatok:

feliratkozó neve, lakcíme

Kapcsolattartási adatok:

feliratkozó e-mail címe, telefonszáma

 

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző GASZTROIZMUS 2000 Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

 

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: IT & Coffee Kft.

Székhely: 1205 Budapest, Határ út 68.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló nem köteles a gasztroitalos.hu weboldal igénybevétele kapcsán nyereményjátékhoz szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a GASZTROIZMUS 2000 Kft. a vásárló részére nyereményjátékkal összefüggő hírlevelet nem fog tudni küldeni.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni. Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás valósul meg (lásd: 5-6. oldal).

 

2.6. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. panaszkezeléssel összefüggő adatkezelése

 

Az adatkezelés célja

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. kereskedelmi tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy az Ön által a GASZTROIZMUS 2000 Kft. termékeivel szemben tett panaszt kezeljük. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. az Ön panaszát köteles megvizsgálni, és Önt annak eredményéről tájékoztatni. Személyes adatait az Ön panaszának kezelése érdekében kezeljük.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)

A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a gasztroitalos.hu weboldalon vásárlók panaszának kezeléséhez szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben adatkezelő a GASZTROIZMUS 2000 Kft.

székhely: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 27.

fióktelepe: HU-2360 Gyál, Heltai Jenő utca 73.

e-mail: gasztro@gmail.com

telefon: +36/30-510-4822; +36/20-275-5433

web: http://www.gasztroitalos.hu/

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. képviselője: Rápolthy Béla ügyvezető

képviselő e-mail címe: gasztro@gmail.com

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. gasztroitalos.hu weboldalán keresztül vásárlók, akik a GASZTROIZMUS 2000 Kft. által nyújtott szolgáltatások tekintetében panaszt tesznek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a GASZTROIZMUS 2000 Kft. a panaszkezelés teljesítése érdekében:

Személyazonosító adat:

panasztevő neve, lakcíme

Kapcsolattartáshoz szükséges adat:

panasztevő postacíme, telefonszáma

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző GASZTROIZMUS 2000 Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

 

Továbbá az alábbi adatfeldolgozó férhet hozzá az Ön személyes adataihoz.

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: IT & Coffee Kft.

Székhely: 1205 Budapest, Határ út 68.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló köteles a panaszkezeléshez szükséges adatait megadni, mivel a panasz kivizsgálását és az Ön részére címzett válasz megküldési kötelezettségét a jogszabály írja elő.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvhöz és a GASZTROIZMUS 2000 Kft. válaszához szükséges adatok megőrzési ideje 5 év.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A panasztevő személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A panasztevő személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

2.7. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése pályázatok, önéletrajzok kapcsán

 

Az adatkezelés célja

A GASZTROIZMUS 2000 Kft.-nél munkavállalási célból felvételre jelentkezők személyes adatait az adatkezelő GASZTROIZMUS 2000 Kft. abból a célból kezeli, hogy az Ön jelentkezését, pályázatát, önéletrajzát elbírálja, valamint a kiválasztott felvételre jelentkezővel munkaszerződést kössön.

 

Az adatkezelés várható hatása a felvételre jelentkezőre (érintettre)

A felvételre jelentkező számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a felvételre jelentkezés elbírálása érdekében szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben adatkezelő a GASZTROIZMUS 2000 Kft.

székhely: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 27.

fióktelepe: HU-2360 Gyál, Heltai Jenő utca 73.

e-mail: gasztro@gmail.com

telefon: +36/30-510-4822; +36/20-275-5433

web: http://www.gasztroitalos.hu/

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. képviselője: Rápolthy Béla ügyvezető

képviselő e-mail címe: gasztro@gmail.com

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. felvételre jelentkezői azok, akik a GASZTROIZMUS 2000 Kft.-vel munkaszerződést kívánnak kötni. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a felvételre jelentkezők.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a GASZTROIZMUS 2000 Kft. a felvételre jelentkezések elbírálása érdekében:

Személyazonosító adatok:

felvételre jelentkező neve, önéletrajzában feltüntetett adatok

 

 

Kapcsolattartási adatok:

felvételre jelentkező telefonszáma, e-mail címe

 

Továbbá minden olyan adat, amely a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat során az adatkezelőhöz továbbításra kerül, ill. azok elbírálásához szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

 

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése munkaszerződés létrejötte érdekében szükséges. Személyes adatait kizárólag a munkaszerződés létrejöttével összefüggésben kezeljük.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

 

Továbbá az adatkezelés jogszerűnek minősül a GDPR Preambulum (44) alapján, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

 

Ki férhet hozzá a felvételre jelentkező (érintett) személyes adataihoz

A felvételre jelentkező fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző GASZTROIZMUS 2000 Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

 

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: IT & Coffee Kft.

Székhely: 1205 Budapest, Határ út 68.

 

A felvételre jelentkező (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, a GASZTROIZMUS 2000 Kft. nem fogja tudni az Ön jelentkezését, önéletrajzát, pályázatát elbírálni, ezáltal nem fog tudni Önnel munkaviszonyt létesíteni. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

Az Ön személyes adatait a GASZTROIZMUS 2000 Kft. a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálását követő 1 hónapig tárolja.

 

Amennyiben a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálásra vagy visszavonásra kerül, úgy a GASZTROIZMUS 2000 Kft. az Ön személyes adatait a jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálását, valamint visszavonását követő 1 hónapon belül törli.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A felvételre jelentkező személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A felvételre jelentkezők adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

 

3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során

Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja. Ebben az adatkezelésben a GASZTROIZMUS 2000 Kft. az adatkezelő.

 

Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán

- tájékoztatáshoz való jog,

- hozzáféréshez való jog,

- helyesbítéshez való jog,

- törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,

- korlátozáshoz való jog,

- tiltakozáshoz való jog,

- adathordozhatósághoz való joga,

- hozzájárulás visszavonásához való jog,

- panaszjog,

- bírósági jogorvoslathoz való jog.

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

 

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő. A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül meg kell adnia. A 25 napos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.

 

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.

 

Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor 25 napon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

 

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, ill. másodpéldányának törlését.

 

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, ill. az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Tiltakozáshoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

 

 

4. Adatbiztonság

 

Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak.

 

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

 

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

 

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), ill. természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.

 

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra a GASZTROIZMUS 2000 Kft.-hez. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében a GASZTROIZMUS 2000 Kft. megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

 

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

 

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, ill. tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

 

5. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat

Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

 

Panaszjog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

 

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A GASZTROIZMUS 2000 Kft. esetében a tevékenységi helye szerinti bíróság a magyarországi bíróságok. Míg a GASZTROIZMUS 2000 Kft. székhelye szerint illetékes bíróság a Dabasi Járásbíróság, ill. speciális hatáskör esetén a Budapest Környéki Törvényszék.

 

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

Kártérítési felelősség és sérelemdíj

Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

 

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

 

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

 

 

6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);
 3. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
 4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 5. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.);
 6. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

 

 

7. Kapcsolat

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni, akkor kérjük, forduljon a GASZTROIZMUS 2000 Kft.-hez mint adatkezelőhöz.

 

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. elérhetőségei az alábbiak:

székhely: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 27.

fióktelepe: HU-2360 Gyál, Heltai Jenő utca 73.

e-mail: gasztro@gmail.com

telefon: +36/30-510-4822; +36/20-275-5433

web: http://www.gasztroitalos.hu/

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. képviselője: Rápolthy Béla ügyvezető

képviselő e-mail címe: gasztro@gmail.com

 

Cookie szabályzat

gasztroitalos.hu - Cookie szabályzat

 

Az alábbi Cookie szabályzat az Adatkezelési tájékoztatónk részét képezi. Cégünkről, valamint az általunk alkalmazott adatvédelmi eljárásokról az Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat részletesebben.

 

Mi az a cookie?

 

A GASZTROIZMUS 2000 Kft. által üzemeltetett weboldal böngészése közben a gasztroitalos.hu kiszolgáló szerver úgynevezett cookie-kat helyez el a weboldalt böngésző számítógépén. A cookie "egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra."

 

Bővebb információ a cookie-król a Wikipedián ide kattintva érhető el.


A gasztroitalos.hu weboldal használatával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal cookie-kat használjon ennek a Cookie szabályzatnak megfelelően. Ha a felhasználó nem ért egyet a cookie-k lent vázolt módon és céllal történő használatával, böngészőjének ennek megfelelő beállításával a cookie-k használatát megakadályozhatja (ennek negatív hatása lehet a gasztroitalos.hu oldalain a felhasználói élményére), vagy dönthet úgy, hogy nem használja a gasztroitalos.hu rendszert.

 

Milyen célra használ a gasztroitalos.hu rendszer cookie-kat?

 

 • Bejelentkezést követően felhasználót azonosító (session) cookie

Ezen cookie-k biztosítják, hogy a bejelentkezést követően a gasztroitalos.hu rendszerben a weblapok közötti böngészés során a szerver számára biztosított legyen az az információ, hogy az adott látogató melyik regisztrációhoz tartozik.

 

 • A gasztroitalos.hu weboldalainak gyorsabb kiszolgálását biztosító (persistent) cookie

Bizonyos, a weboldalon kiírt adatokat, melyek nem változnak nagy gyakorisággal (pl. felhasználó vezetékneve, felhasználói név) a gasztroitalos.hu rendszer cookie-ban tárolja, hogy ne kelljen minden weboldal megtekintéskor adatbázisból lekérdezni.

 

 • Analitika, követés cookie

Ezek a cookie-k annak megértését segítik, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba a gasztroitalos.hu rendszerrel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott weboldalakról, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon. Ez elősegíti a rendszer teljesítményének javítását.

 

A gasztroitalos.hu rendszer által használt cookie-k

 

Cookie

Felhasználás célja

Név

Élettartam

gasztroitalos.hu

Maradjon belépve

UN_never_logout_id

90 nap

gasztroitalos.hu

Maradjon belépve

UN_never_logout_auth

90 nap

gasztroitalos.hu

Cookie alapú kosár eltárolás

UN_cart_... 

365 nap

gasztroitalos.hu

GeoIP alapú átirányítás

UN_geoip

munkamanet

gasztroitalos.hu

Felugró módosítható elem

UN_design_popup_...

munkamanet

gasztroitalos.hu

Lista nézet váltás

UN_design_page

365 nap

gasztroitalos.hu

Mobil verzióra váltás

UN_design_mobile

365 nap

gasztroitalos.hu

Szavazásnál a szavazás tényének rögzítése

UN_vote_...

365 nap

gasztroitalos.hu

Explicit tartalom felugró

UN_explicit 

munkamenet

gasztroitalos.hu

Cookie és Profilalkotás elfogadása

UN_cookie_allow

365 nap

gasztroitalos.hu

Cookie és Profilalkotás elfogadása

UN_cookie_close

365 nap

gasztroitalos.hu

Admin megtekintés "zárva" esetén

UN_admin_view

munkamenet

gasztroitalos.hu

Folyamat azonosító

UnasID 

munkamenet

gasztroitalos.hu

Folyamat azonosító

UnasServiceProxyID 

munkamenet

gasztroitalos.hu

Utoljára megtekintett termékek

UN_last_prod

60 nap

gasztroitalos.hu

Forrás azonosítás

UN_refer

60 nap

gasztroitalos.hu

Intelligens ajánlat

UN_exitpopup_show_all

30 nap

gasztroitalos.hu

Intelligens ajánlat

UN_exitpopup_show_...

30 nap

gasztroitalos.hu

Intelligens ajánlat

UN_exitpopup_conv_all

30 nap

gasztroitalos.hu

Intelligens ajánlat

UN_exitpopup_conv_...

30 nap

gasztroitalos.hu

Intelligens ajánlat

UN_exitpopup_block

30 nap

gasztroitalos.hu

Intelligens ajánlat

UN_exitpopup_visit_all

30 nap

gasztroitalos.hu

Intelligens ajánlat

UN_exitpopup_order

30 nap

gasztroitalos.hu

Intelligens ajánlat

UN_exitpopup_newsletter 

30 nap

 

 

 

Cookie-k kontrollálása és törlése

 

A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-kat. Ezen beállítási alapértelmezés megváltoztatható, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztetést adjon a böngésző, amikor új cookie kerül beállításra a böngészőben, ill. az eszközön. A böngésző információkban vagy a segítség menüpontban bővebb tájékoztatás érhető el a cookie-k kezeléséről.

 

Ha amennyiben Ön szeretné letiltani, blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó cookie-kat, vagy törölni a már kihelyezetteket, megteheti a keresője beállításaiban. Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, ill. a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:

 

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

 

A cookie-k beállításait az alábbi böngészőkben az alábbi oldalakon keresztül érheti el:

 

Sütik használatának szabályozása Mozilla Firefox böngésző alatt

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Sütik használatának szabályozása Google Chrome böngésző alatt

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Sütik használatának szabályozása Internet Explorer böngésző alatt

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Sütik használatának szabályozása Opera böngésző alatt

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gasztroitalos.hu által használt cookie-k kikapcsolása esetén csökkent felhasználói élmény mellett az elvárttól eltérő működés is tapasztalható lehet, ill. bizonyos (pl. bejelentkezéshez kötött) funkciók elérése nem garantált.

Vásárlási Tudnivalók

Vásárlási szerződés

(Az Gasztro Italos Webáruház online áruházában (www.gasztroitalos.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

1. Általános rendelkezések

Az Gasztro Italos Webáruház a Gasztroizmus 2000 Kft. (2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 27.; adószám: 12177671-2-13) interneten elérhető termékkatalógusa, amely az Gasztro Italos Webáruház által forgalmazott élelmiszereket és italokat kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Gasztro Italos Webáruház és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban megrendelő) között. A vásárlási szerződést az Gasztro Italos Webáruház írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet a rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit. Gasztro Italos Webáruház kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés az Gasztro Italos Webáruház a Gasztroizmus 2000 Kft. (2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 27.; adószám: 12177671-2-13), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Gasztroizmus 2000 Kft. csak a www.gasztroitalos.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és az Gasztro Italos Webáruház ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A Gasztro Italos Webáruház a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

3. Árak

Az Gasztro Italos Webáruházon a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. A termékek árát terheli még ezen túl a hozzájuk tartozó göngyöleg (üveg és rekesz). Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

4. Gasztro Italos Webáruház felelősségvállalása

A webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház "Áruházunk működése - Házhozszállítás" menüpontjában olvashatók. A Gasztro Italos Webáruház vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

5. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Gasztro Italos Webáruház számára.

6. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Az Gasztro Italos Webáruház rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot (megrendelés száma) ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő általmegadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!
A megrendelés visszaigazolását áruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 2 munkanapon belül nem igazoljuk vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül. A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény feladása (vagy futárnak történő átadása) előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell a gasztro@gmail.com címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt a Gasztro Italos Webáruház visszajelezte. A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé, vagy ha az romlandó.
Ebben az esetben a Gasztro Italos Webáruház köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket megrendelő viseli.

7. Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az gasztro@gmail.com e-mail címen, illetve faxon vagy postai levél útján is közölheti. Áruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről.

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Gasztroizmus 2000 Kft.
Székhely: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 27.
Adószám: 12177671-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-124924
Szerződés nyelve: Magyar
Képviselője: Rápolthy Béla
Elektronikus elérhetőség: gasztro@gmail.com
Telefonos elérhetőség: 0630-510-4822
A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Webáruház készítés